Đã hoàn thành
  • Nhiệm vụ đã giao56
  • Trong hạn53
  • Quá hạn3

94.64%

5.36%

Chưa hoàn thành
  • Nhiệm vụ đã giao17
  • Trong hạn0
  • Quá hạn17

0%

100%

Phòng / ban thuộc huyện
UBND các xã, thị trấn