Đã hoàn thành
  • Nhiệm vụ đã giao0
  • Trong hạn0
  • Quá hạn0

NAN%

NAN%

Chưa hoàn thành
  • Nhiệm vụ đã giao12
  • Trong hạn12
  • Quá hạn0

100%

0%

Phòng / ban thuộc huyện
UBND các xã, thị trấn