TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
3065 hồ sơ

Đang xử lý
453 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.71 (%)