TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
3017 hồ sơ

Đang xử lý
509 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.93 (%)