TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
881 hồ sơ

Đang xử lý
158 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.96 (%)