TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1343 hồ sơ

Đang xử lý
187 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.77 (%)