TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1482 hồ sơ

Đang xử lý
316 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.24 (%)