TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 296 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.99 %
Đã xử lý 289 hồ sơ
Đúng hạn 287 (99.31 %)
Trễ hạn 2 (0.69 %)
Đang xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 6 (85.71 %)
Trễ hạn 1 (14.29 %)