TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 18 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 16 hồ sơ
Đúng hạn 16 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)