TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2023
Đã nhận 364 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.41 %
Đã xử lý 188 hồ sơ
Đúng hạn 186 (98.94 %)
Trễ hạn 2 (1.06 %)
Đang xử lý 176 hồ sơ
Đúng hạn 154 (87.5 %)
Trễ hạn 22 (12.5 %)