TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 100 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 24 hồ sơ
Đúng hạn 24 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 76 hồ sơ
Đúng hạn 76 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)