TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2023
Đã nhận 118 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 74 hồ sơ
Đúng hạn 74 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 44 hồ sơ
Đúng hạn 44 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)