TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2021
Đã nhận 115 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 70 hồ sơ
Đúng hạn 70 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 45 hồ sơ
Đúng hạn 45 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)